Změna užívání stavby

Pokud se stane, že stavba byla postavena (zkolaudována) k jinému účelu, než jí hodláte užívat, je třeba řešit její změnu užívání.

Co je změna užívání stavby

Jedná se o proces - řízení vedené stavebním úřadem za účelem kontroly splnění požadavků na nový způsob užívání stavby. V nejčastějších případech se jedná o kontrolu splnění požadavků požární bezpečnosti stavby, splnění požadavků na hygienu zahrnující osvětlení, oslunění, ochranu před hlukem, exhalacemi, u provozoven je u změny užívání posuzováno též splnění požadavků na hygienu práce a bezpečnost.

V případě že se změnou užívání stavby dochází též ke stavebním úpravám, posuzuje se splnění dalších parametrů stavby jako jsou požadavky na mechanickou stabilitu, hospodaření s energiemi a médii. V neposlední řadě je také zkoumán soulad s územně plánovací dokumentací stanovující podmínky pro využití území a s kapacitami místní technické infrastruktury.

Změna stavby se může týkat i pouze části stavby

Ne vždy se změna užívání stavby týká celého objektu, ve většině případů se může jednat o změnu pouze části stavby - bytové jednotky, kanceláře, obchodu, provozovny. V kolaudačním rozhodnutí je při uvedení stavby do provozu každé místnosti stanoven její účel užívání a kolaudací je potvrzeno, že v době vydání byly splněny požadavky na daný způsob využití. Pokud stavba nebo její část není užívána v souladu s kolaudačním rozhodnutím má to závažné právní důsledky, které se projeví v těch nejméně vhodných situacích - pokud jsou řešeny například následky pojistných událostí, škody na majetku či zdraví.

Příklady změny užívání staveb

Změna užívání stavby je, pokud se rozhodnete zřídit si provozovnu služeb (kadeřnictví, masáže, kosmetiky) v prostorech, které sloužily jako obchod nebo kanceláře. Nebo pokud se jedná o změnu kanceláře na obchod, bytu na kancelář, či změnu kanceláře na byt. Změnou užívání je i pokud se rozhodnete změnit sklad na kancelář, či část rodinného nebo bytového domu na ordinaci a další. Je celé spektrum způsobů užívání stavby a každé mají svá definovaná specifika, z kterých i vyplývá náročnost případných změn. 

Související stavební změny

 Podle složitosti a rozsahu se změnou stavby můžou souviset stavební úpravy a je třeba zpracovat projektovou dokumentaci v odpovídajícím rozsahu, která se přiloží k žádosti o změnu užívání. Prakticky ve všech případech změn se projektová dokumentace neobejdete bez popisu změn a zpracování nového požárně bezpečnostního řešení stavby. Ve složitějších případech je nutné zpracovat rozsáhlejší projekt a u větších objektů, či objektů v památkových zónách a centrech měst je třeba zajistit i soulad změny užívání s územním plánem a podmínkami ochrany. Máme bohaté zkušenosti se změnami malého i velkého rozsahu, včetně komplexních rekonstrukcí celých objektů.

Pokud potřebujete řešit změnu užívání stavby, kontaktujte nás, rádi Vám nabídneme naše služby!