Cena projektu domu od architekta

architekt počítá cenu projektu

Cena projektu domu od architekta se různí dle několika kritérií. V ceně individuálního projektu je nutné zohlednit náročnost stavebních podmínek, ať se jedná o nový dům tzv. Na zelené louce nebo stavbu domu v historické či městské zástavbě.

Kritéria ceny projektu domu

Zásadní rozdělení, z kterého se odvíjí cena projektu určuje, zda se jedná o novostavbu či rekonstrukci stávajícího domu. Rekonstrukce s sebou přínáší vyšší náročnost projekčních prací a také vyšší náročnost stavebních prací.

Náročnost projektu dále ovlivňují požadavky na řešení vazeb staveb a objektů s okolím, včetně požadavků na ekologii, které musí architekt řešit. Jedná se tedy o specifika stavební parcely zda se stavba řeší v doposud nezastavěném území tzv. "na zelené louce" nebo se staví na parcele ve stávající zástavbě.

Mezi kritéria stavebního pozemku patří také podmínky zakládání, hydrogeologické a geotechnické podmínky, které ovlivňují cenu projekčních prací. Architekt musí dále posoudit náročnost provozního a dispozičního uspořádání stavby, složitost technologického vybavení stavby a nutnost jejich koordinace. Z uvedených aspektů dále vychází náročnost konstrukčnío a statického řešení, požadavky na organizaci výstavby - fázování stavby a vazby na stávající technologická zařízení u kterých může dojít vlivem stavby k nutnosti rozšíření či úpravy.

Cena projektu domu dle stavebních standardů

Zpracování projektové dokumentace je náročná komplexní činnost vyžadující od architekta vysokou odbornou kvalifikaci, široký přehled z mnoha odvětví, kreativní přístup k hledání a návrhu řešení, komunikační, organizační a plánovací schopnosti. V neposlední řadě se jedná o činnost s vysokou odpovědností z hlediska vynakládání finančních prostředků, ochrany individuálních i veřejných zájmů a společenského dopadu. Z důvodu širokého spektra úkonů a činností architekta je snaha o zavedení standardů výkonů a honorářů, zajišťujících dosažení příznivého prostředí pro vznik kvalitních a hodnotných staveb.

Individuální cena projektu domu od architekta

se může lišit od vypočtené ceny dle stavebních standardů v závislosti na zkušenostech a efektivitě procesu zpracování projektové dokumentace a podmínkách tržního prostředí. Zpracování projektu pro stavbu domu se člení do navazujících výkonových fází, do kterých se celková cena proječních prací rozpočítává. Pokud chcete získat nezávaznou nabídku ceny projektu domu od architekta, kontaktujte nás.